10 Science Park Road

Ngày 27 tháng 9 năm 2022, Curtin Singapore đã chính thức khai trương khu học xá mới. Dưới đây là một số hình ảnh