Khóa học tiếng Anh tại Curtin Singapore

Khóa học này dành cho các học sinh chưa đủ điểm tiếng Anh đầu vào các khóa học tại Curtin Singapore Chương trình tiếng Anh Thời gian học: 4 cấp độ, mỗi cấp độ 13 tuần (15 giờ/ tuần) Học…